تصویر محاسبه نرخ مالیات براساس استان/کدپستی و یا نرخ ثابت

محاسبه نرخ مالیات براساس استان/کدپستی و یا نرخ ثابت

سرویس محاسبه نرخ مالیت وابسته به استان یا کدپستی آدرس ارسال سفارش و یا تعریف نرخ ثابت

290,000 تومان

 

این افرونه این امکان را به مدیر فروشگاه می‌دهد که برای محصولات نرخ ثابت و یا نرخ متغییر مالیات وابسته به آدرس ارسال سفارش (استان و یا کدپستی) را تعیین نماید. به عنوان نمونه می‌توان برای هر استان نرخ مالیاتی مجزا و یا یک نرخ ثابت برای کلیه محصولات تعریف کرد.