تصویر افزونه محاسبه نرخ مالیات براساس استان/کدپستی و یا نرخ ثابت

افزونه محاسبه نرخ مالیات براساس استان/کدپستی و یا نرخ ثابت

سرویس محاسبه نرخ مالیت وابسته به استان یا کدپستی آدرس ارسال سفارش و یا تعریف نرخ ثابت

تومان

این افرونه این امکان را به مدیر فروشگاه می دهد که برای محصولات نرخ ثابت مالیات و یا نرخ متغییر وابسته به آدرس ارسال سفارش (وابسته به استان و یا کدپستی) را تعیین نماید. به عنوان نمونه می توان برای هر استان یک نرخ مالیاتی مجزا در نظر گرفت و یا یک نرخ ثابت برای کلیه محصولات تعریف کرد.