تصویر افزونه محاسبه نرخ ارسال بر اساس جمع کل سفارش

افزونه محاسبه نرخ ارسال بر اساس جمع کل سفارش

محاسبه هزینه ارسال سفارش بر اساس جمع کل سفارش

تومان

این افزونه امکان محاسبه هزینه ارسال مرسوله را بر اساس مبلغ کل سفارش فراهم می کند. 

امکانات این افزونه :

- امکان تعریف نرخ ارسال بر اساس انبار

- امکان تعریف نرخ ارسال بر اساس استان

- امکان تعریف نرخ ارسال بر اساس کدپستی

- امکان تعریف نرخ ارسال بر اساس روش ارسال

- امکان تعریف نرخ ارسال بر اساس بازه مجموع کل سفارش

- امکان تعریف نرخ ارسال بر اساس درصد مبلغ کل سفارش

- امکان تعریف چندین بازه برای مبلغ سفارش و ترکیب شرایط فوق