تصویر محاسبه نرخ ارسال بر اساس جمع کل سفارش

محاسبه نرخ ارسال بر اساس جمع کل سفارش

محاسبه هزینه ارسال سفارش بر اساس جمع کل سفارش

290,000 تومان

 

این افزونه امکان محاسبه هزینه ارسال مرسوله را بر اساس مبلغ کل سفارش فراهم می کند. 

امکانات این افزونه:

- امکان تعریف نرخ ارسال بر اساس انبار

- امکان تعریف نرخ ارسال بر اساس استان

- امکان تعریف نرخ ارسال بر اساس کدپستی

- امکان تعریف نرخ ارسال بر اساس روش ارسال

- امکان تعریف نرخ ارسال بر اساس بازه مجموع کل سفارش

- امکان تعریف نرخ ارسال بر اساس درصد مبلغ کل سفارش

- امکان تعریف چندین بازه برای مبلغ سفارش و ترکیب شرایط فوق