تصویر محاسبه نرخ ارسال براساس فاصله

محاسبه نرخ ارسال براساس فاصله

Shipping by distance

محاسبه هزینه ارسال متناسب با مسیر زمینی (محاسبه مسافت) و نمایش مسیر در نقشه به مشتریان در زمان ثبت سفارش

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: