اگر محدود به خبرنامه است پس چرا جایی داره که بتونیم کاربران رو انتخاب کنیم ؟

hamed aslani
Avatar
  • 1
  • 1397/10/10

اگر محدود به خبرنامه است پس چرا جایی داره که بتونیم کاربران رو انتخاب کنیم ؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
شما میتونید افراد خبرنامه رو نیز فیلتر نمایید و به برخی از آنها این کمپین رو ارسال کنید.
0