آیا حالتی هم وجود داره که این تخفیف به مشتریان خاصی تعلق بگیره؟

human fakhim
Avatar
  • 1
  • 1397/10/11
آیا حالتی هم وجود داره که این تخفیف به مشتریان خاصی تعلق بگیره؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
بله با فعال کردن قسمت کد کپن شما میتونید کد کپن برای تخفیفات تعریف کنید و از قسمت کمپین کد کپن رو برای اشخاص مورد
نظرتون ارسال کنید
0