دورکاری تیم فروش گستر در ایام تعطیلی دو هفته ای تهران

دورکاری تیم فروش گستر در ایام تعطیلی دو هفته ای تهران
آیکون فروش گستر با ماسک

از اینرو به منظور پیشگیری و ایجاد هماهنگی به مدت دو هفته تیم تخصصی فروش گستر در راستای رسیدگی به امور مشتریان خود از برگزاری جلسات حضوری معذور می باشد از این جهت تمامی جلسات از طریق Skype برگزار خواهد شد و همچنین پاسخگویی از طریق پنل تیکتینگ در سایت فروش گستر قابل ارائه می باشد.

نظر خود را بنویسید