گسترش چشم گیر تکنولوژی، نیاز امروز

آمار جالب دکتر فیروز نادری، از مدیران ارشد سازمان فضا نوردی ناسا، به نقل از دانشگاه کالیفرنیا درباره رشد کاربران اینترنت در کشورهای مختلف، گفت: در ایران 56.7 میلیون نفر از اینترنت استفاده میکنند. یا به عبارت دیگر مصرف اینترنت ایران فقط در سال 2017 بیش از 70% افزایش داشته.

در نتیجه این رویداد و دیدگاه ما نسبت به تغییرات آینده، میتوان گفت آینده تجارت الکترونیک از آن کسانی است که، فقط زودتر از دیگران وارد این الگوی تجاری جدید شده باشند.

نظر خود را بنویسید