تیکت پشتیبانی

تیکت پشتیبانی

Support ticket

ارائه خدمات پشتیبانی فنی (واحدهای طراحی و توسعه) به صورت خدمت رسانی موردی یا دریافت خدمات در زمان عدم تمدید پشتیبانی

۴۵۰,۰۰۰ تومان
نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: