تصویر افزونه تخفیف نوع مشتری

افزونه تخفیف نوع مشتری

اختصاص تخفیف به گروه مشخص از مشتریان بر اساس نقش (نوع) تعیین شده برای آنها

تومان

این افرونه این امکان را به مدیر فروشگاه می دهد که بر اساس نقش های تعریف شده برای مشتری به آنها تخفیف های متفاوتی را بدهد. به عنوان نمونه میتوان یک نقش جدید در فروشگاه به عنوان مشتریان ویژه تعریف نمود و آن را به تعداد خاصی از مشتریان نسبت داد و برای این نوع از مشتریان تخفیف های خاص تری نسبت به مشتریان عادی در نظر گرفت.