قالب های پیام

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
آبان 1398
store tokens
%Store.Name% نام فروشگاه
%Store.URL% آدرس اینترنتی فروشگاه
%Store.Email% ایمیل فروشگاه
%Store.CompanyName% نام شرکت
%Store.CompanyAddress% آدرس شرکت
%Store.CompanyPhoneNumber% تلفن شرکت
%Store.CompanyVat% مالیات بر ارزش افزوده شرکت
%Facebook.URL% آدرس فیس بوک
%Twitter.URL% آدرس توییتر
%YouTube.URL% آدرس یوتوب
%GooglePlus.URL% آدرس گوگل +
customer tokens
%Customer.Email% ایمیل مشتری
%Customer.Username% نام کاربری مشتری
%Customer.FullName% نام کامل مشتری
%Customer.FirstName% نام مشتری
%Customer.LastName% نام خانوادگی مشتری
%Customer.Gender% جنسیت مشتری
%Customer.VatNumber% شماره مالیات بر ارزش افزوده مشتری
%Customer.VatNumberStatus% وضعیت شماره مالیات بر ارزش افزودخ مشتری
%Customer.CustomAttributes% ویژگی های مشتری
%Customer.PasswordRecoveryURL% بازیابی رمز عبور URL مشتری
%Customer.PasswordRecoveryMobileVerifyToken% بازیابی رمز عبور تایید تلفن همراه مشتری
%Customer.AccountActivationURL% فعالسازی حساب URL مشتری
%Customer.EmailRevalidationURL% تایید اعتبار ایمیل URL مشتری
%Customer.MobileValidationCode% تایید کد اعتبار تلفن همراه مشتری
%Customer.MobileRevalidationCode% تایید کد اعتبار مجدد تلفن همراه مشتری
%Wishlist.URLForCustomer% لیست علاقه مندی URL مشتری
order tokens
%Order.OrderNumber% شماره سفارش
%Order.CustomerFullName% نام کامل مشتری
%Order.CustomerEmail% ایمیل مشتری سفارش دهنده
%Order.BillingFirstName% نام آدرس صورتحساب سفارش
%Order.BillingLastName% نام خانوادگی آدرس صورتحساب سفارش
%Order.BillingPhoneNumber% شماره تلفن آدرس صورتحساب سفارش
%Order.BillingMobileNumber% شماره موبایل آدرس صورتحساب سفارش
%Order.BillingEmail% ایمیل آدرس صورتحساب سفارش
%Order.BillingFaxNumber% فکس صورتحساب سفارش
%Order.BillingCompany% شرکت صورتحساب سفارش
%Order.BillingAddress1% آدرس 1 صورت حساب سفارش
%Order.BillingAddress2% آدرس 2 صورت حساب سفارش
%Order.BillingCity% شهرصورتحساب سفارش
%Order.BillingStateProvince% استان صورت حساب سفارش
%Order.BillingZipPostalCode% کدپستی صورتحساب سفارش
%Order.BillingCountry% کشور صورتحساب سفارش
%Order.BillingCustomAttributes% جنسیت مشتری صورتحساب سفارش
%Order.Shippable% حمل سفارش
%Order.ShippingMethod% روش حمل سفارش
%Order.ShippingFirstName% نام حمل سفارش
%Order.ShippingLastName%" نام خانوادگی حمل سفارش
%Order.ShippingPhoneNumber% شماره تلفن حمل سفارش
%Order.ShippingMobileNumber% شماره موبایل حمل سفارش
%Order.ShippingEmail% ایمیل حمل سفارش
%Order.ShippingFaxNumber% شماره فکس حمل سفارش
%Order.ShippingCompany% شرکت حمل سفارش
%Order.ShippingAddress1% آدرس 1حمل سفارش
%Order.ShippingAddress2% آدرس2 حمل سفارش
%Order.ShippingCity% شهر حمل سفارش
%Order.ShippingStateProvince% استان حمل سفارش
%Order.ShippingZipPostalCode%" کد پستی حمل سفارش
%Order.ShippingCountry% کشور حمل سفارش
%Order.ShippingCustomAttributes%" جنسیت مشتری حمل سفارش
%Order.VatNumber% شماره مالیات بر ارزش افزوده سفارش
%Order.CustomValues%  
%Order.Product(s)% محصول سفارش
%Order.CreatedOn%  
%Order.OrderURLForCustomer%  
shipment tokens
%Shipment.ShipmentNumber% شماره حمل و نقل
%Shipment.TrackingNumber% شماره پیگیری حمل و نقل
%Shipment.TrackingNumberURL% URL شماره پیگیری
%Shipment.Product(s)% کالا حمل و نقل
%Shipment.URLForCustomer% URL برای مشتریان حمل و نقل
refunded order tokens
%Order.AmountRefunded% مبلغ باز پرداخت سفارش
order note tokens
%Order.NewNoteText% متن یادداشت جدید سفارش
%Order.OrderNoteAttachmentUrl% url پیوست ثبت سفارش
recurring payment tokens
%RecurringPayment.ID% شناسه پرداخت در حال تکرار
%RecurringPayment.CancelAfterFailedPayment% لغو پرداخت پس از پرداخت نشدن
%RecurringPayment.RecurringPaymentType% نوع تکرار پرداخت
newsletter subscription tokens
%NewsLetterSubscription.Email% اشتراک خبرنامه ایمیل
%NewsLetterSubscription.ActivationUrl% URL فعال :عضویت خبرنامه
%NewsLetterSubscription.DeactivationUrl% URL غیر فعال :عضویت خبرنامه
product tokens
%Product.ID% کد محصول
%Product.Name% نام محصول
%Product.ShortDescription% توضیحات مختصر محصول
%Product.ProductURLForCustomer% URL مشتری محصول
%Product.SKU%  
%Product.StockQuantity%  
return request tokens
%ReturnRequest.CustomNumber% شماره درخواست بازگشت مشتری
%ReturnRequest.OrderId% شماره سفارش درخواست برگشت
%ReturnRequest.Product.Quantity% درخواست برگشت مقدار محصول
%ReturnRequest.Product.Name% درخواست برگشت نام محصول
%ReturnRequest.Reason% دلیل درخواست برگشت
%ReturnRequest.RequestedAction% اقدام درخواستی درخواست برگشت
%ReturnRequest.CustomerComment% اظهار نظر مشتری درخواست برگشت
%ReturnRequest.StaffNotes% نکات درخواست برگشت
%ReturnRequest.Status% وضعیت درخواست برگشت
forum tokens
%Forums.ForumURL% URL انجمن ها
%Forums.TopicName% نام موضوع انجمن ها
forum post tokens
%Forums.PostAuthor% نویسنده پست انجمن ها
%Forums.PostBody% بدنه پست انجمن ها
private message tokens
%PrivateMessage.Subject% موضوع پیام خصوصی
%PrivateMessage.Text% متن پیام خصوصی
vendor tokens
%Vendor.Name% نام فروشنده
%Vendor.Email% ایمیل فروشنده
gift card tokens
%GiftCard.SenderName% نام فرستنده کارت هدیه
%GiftCard.SenderEmail% ایمیل فرستنده کارت هدیه
%GiftCard.RecipientName% نام گیرنده کارت هدیه
%GiftCard.RecipientEmail% ایمیل گیرنده کارت هدیه
%GiftCard.Amount% مقدار کارت هدیه
%GiftCard.CouponCode% کد کوپن کارت هدیه
%GiftCard.Message% پیام کارت هدیه
product review tokens
%ProductReview.ProductName% بررسی محصول 0نام محصول
attribute combination tokens
%AttributeCombination.Formatted% فرمت ترکیب ویژگی ها
%AttributeCombination.SKU% کد کالا ترکیب ویژگی ها
%AttributeCombination.StockQuantity% مقدار سهام ترکیب ویژگی ها
blog comment tokens
%BlogComment.BlogPostTitle% اظهار نظر بلاگ. عنوان پست بلاگ
news comment tokens
%NewsComment.NewsTitle% اظهار نظر اخبار .عنوان اخبار
product back in stock tokens
%BackInStockSubscription.ProductName%  
%BackInStockSubscription.ProductUrl%  
email a friend tokens
%EmailAFriend.PersonalMessage% ارسال ایمیل شخصی به یک دوست
%EmailAFriend.Email% ایمیل به یک دوست
wishlist to friend tokens
%Wishlist.PersonalMessage% پیام شخصی مورد علاقه
%Wishlist.Email% ایمیل مورد علاقه
VAT validation tokens
%VatValidationResult.Name%  
%VatValidationResult.Address%  
contact us tokens
%ContactUs.SenderEmail% ایمیل فرستنده تماس ما
%ContactUs.SenderName% نام فرستنده تماس با ما
%ContactUs.Body% بدنه تماس با ما
-1