گالری پیشرفته تصاویر

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
آذر 1398

گالری پیشرفته تصاویر 

از طریق منو ماژول ها← گالری می توانیم آیتم ها و صفحه های گالری را ایجاد نماییم 

1.آیتم های گالری 

نام آیتم گالری را در قسمت مشخص شده وارد می نماییم 

  عنوان ، توضیحات مختصر و متن HTML  به صورت اختیاری می باشد در صورت لزوم در قسمت مشخص وارد می نماییم 

عنوان نمایشی لینک گالری را در قسمت نام نمایش لینک وارد می نماییم 

آدرس ULR گالری که پس از کلیک بر روی آن به صفحه اصلی گالری منتقل می شود.

می توانیم برای گالری تصویر بارگزاری نماییم

در صورت ایجاد صفحه می توانیم در همین قسمت صفحه ها ی مربوط به آیتم ها را انتخاب نماییم

آیتم ایجاد شده را می توانیم به نقش های کاربر و یا فروشگاه محدود نماییم 

2.صفحه های گالری 

 عنوان صفحه گالری عنوانی که در صفحه سایت نمایش داده می شود را انتخاب نمایید

عنوان نمایش داده شده در صفحه گالری را در قسمت عنوان گالری وارد نمایید  

توضیحاتی که بعد از  عنوان گالری نمایش داده می شود در این قسمت درج می شود 

نام و ناحیه نمایش لینک را در قسمت مشخص شده وارد می نماییم 

می توانیم صفحه ایجاد شده را به فروشگاه و یا نقش های کاربری محدود نماییم 

 و در تب آیتم ها ، آیتم های ایجاد شده را به صفحه مورد نظر اضافه نماییم 

0