امکان تخفیف دادن به مشتریان خاص را داریم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

 مشتریانی داریم که به دلیل خرید مستمر همواره از درصد تخفیف ثابتی استفاده می کنند. لطفا بفرمایید که چطور می توانیم این تخفیف را فقط برای این دسته از مشتریان لحاظ کنیم؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای تعریف تخفیف و اختصاص آن به نقش مشتری خاص می توانید از

منوی کاربران--->نقش های کاربر مورد نظر را تعریف کنید و سپس جهت تعریف تخفیف از منوی تبلیغات--->تخفیف ها  تخفیف  مورد نظر را تعریف کرده و از قسمت شرایط نوع شرط تخفیف را به روی تخفیف نوع مشتری قرار دهید

0