برای طراحی بلاگ به کد html هم نیاز است؟

sohrab pourali
Avatar
  • 1
  • 1397/10/4
برای طراحی بلاگ به کد html هم نیاز است؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
برای نوشتن اصولی بلاگ میتوانید از کد html  هم استفاده نمایید. برای این که بتوانید از کد html  استفاده کنید در قسمت بدنه بلاگ
ابزار ها کد منبع میتوانید html  را وارد نمایید.
0