چگونه سیستم لاگ و ارور های خودم را مشاهده کنم؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

چگونه سیستم لاگ و ارور های خودم را مشاهده کنم؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای دیدن لاگ ها ارور ها سیستم میتوانید به بخش

منو ---> سیستم ---> لاگ سیستم

0