میخواهم تعداد ادمین های سایت خودم را زیاد کنم چطور میتوانم به انها دسترسی بدهم؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

میخواهم  تعداد ادمین های سایت  خودم را زیاد کنم چطور میتوانم به انها دسترسی بدهم؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای درسترسی دادن و تعریف کاربران در بخش نقش کاربران میتوانید تمامی نقش ها و کاربران جدیدی که هستند را تعرف کنید که از بخش

منو ---> کاربران ---> نقش کاربران

0