در سایت خود میخوام واحد های اندازه گیری تعریف کنم کجا باید این کار را انجام دهم؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

در سایت خود میخوام واحد های اندازه گیری تعریف کنم کجا باید این کار را انجام دهم؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

تمام ایجاد واحد های اندازه گیری مختلف از بخش

منو --->  پیکربندی ---> ارسال --->واحدهای اندازه گیری  

0