از کجا میتوان بصورت دستی نقش هر شخص را انتخاب و محدودیت ایجاد کرد ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

از کجا میتوان بصورت دستی نقش هر شخص را انتخاب و محدودیت ایجاد کرد ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

از این بخش میتوانید محدودیتهایی را روی نقش کاربران خود ایجاد کنید

بصورت دستی میتوانید از بخش منو ---> پیکربندی ---> کنترل دستی  این کار را صورت بدهید.

0