برای ایجاد بازاریابها و مشخص کردن آن کدام بخش باید تعریف شود ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای ایجاد بازاریابها و مشخص کردن آن  کدام بخش باید تعریف شود ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

در بخش بازاریاب ها میتوانید تمام بازاریاب های خود را تعریف کنید

منو ---> تبلیغات ---> بازاریاب ها

0