کالاهایی که داریم میخواهیم ویژگی هایی تعریف کنیم به چه صورت باید انجام دهیم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

کالاهایی که داریم میخواهیم ویژگی هایی تعریف کنیم به چه صورت  باید انجام دهیم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

تمامی ویژگی ها و مشخصات فنی که هر کالای شما دارد باید از قسمت ویژگی ها تعریف کنید و سپس به کالا خود اختصاص بدهید

منو---> کاتالوگ --->ویژگی ها---> ویژگی های کالا

0