درج تصویر برای کالا

الهام نیازی
Avatar
  • 42
  • 1398/2/8
10 اردیبهشت

درج تصویر برای کالا

جهت نمایش عکس برای کالا زمان تعریف کالا با انتخاب تب تصویر ها میتوانیم برای کالای مورد نظر تصویر انتخاب کنیم

تصاویر

تصویر :با انتخاب بارگزاری یک فایل می توانیم تصویررا از سیستم انتخاب کنیم

متن جایگزین: در این قسمت متنی که تایپ می شود زمانی که تصویر کالا نمایش داده نشود این متن جایگزین تصویر به مشتری نمایش داده می شود

عنوان: متنی که در این قسمت درج می شود زمانی نمایش داده می شود که نشانگر موس روی آن تصویر قرار بگیرد

ترتیب نمایش: با توجه به ترتیب نمایشی که در این قسمت برای هر کالا مشخص می شود تصویر ها به مشتریان نمایش داده می شود

لازم به ذکر است برای درج تصاویر با کیفیت بهتر است  تصویر انتخاب شده دارای طول و عرض یکسان (به شکل مربعی ) باشد

2