سرفصل ها(صفحه ها)

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
اردیبهشت 1398

سرفصل ها(صفحه ها)

از طریق  منو مدیریت محتوا←سرفصل ها  می توانیم برای سایت خود سر فصل ایجاد کرده و مدیریت کنیم تعدادی از سر فصل ها به صورت پیش فرض تعریف  شده است (مثال: تماس با ما ContactUs و ....) که امکان حذف آن ها وجود ندارد

برای ایجاد سر فصل جدید روی افزودن جدید کلیک کرده و صفحه مطابق شکل باز می شود

سرفصل ها

 

عنوان: در این قسمت عنوان سر فصل را مشخص می کنیم

بدنه: در این قسمت متن و یا محتوایی برای سر فصل ایجاد شده می توانیم درج نمایید که به صورت پیش فرض متنی ثبت نشده باشد

نام سیستمی: میتوانید برای سر فصل ایجاد شده نام سیستمی در نظر بگیرید

منتشر شده : با انتخاب این آیکون سر فصل تعریف شده با توجه با تنظیمات اعمال شده نمایش داده می شود

حفاظت با گذر واژه : با انتخاب این آیکون برای نمایش بدنه سر فصل ایجاد شده گذرواژه تعریف می کنیم بدین معنا که فقط افرادی که گذرواژه را داشته باشند اجازه دسترسی به محتوای داخل سر فصل را خواهند داشت

 

صفحه ها

 

در منو بالا قرار گیرد : با انتخاب این آیکون سر فصل ایجاد شده جزء منوهای اصلی بالای صفحه قرار می گیرد

نمایش در پانویس (ستون 1): با انتخاب این آیکون سر فصل تعریف شده در پایین صفحه ستون اول نمایش داده می شود

نمایش در پانویس (ستون 2): با انتخاب این آیکون سر فصل تعریف شده در پایین صفحه ستون وسط نمایش داده می شود

نمایش در پانویس (ستون3): با انتخاب این آیکون سر فصل تعریف شده در پایین صفحه ستون آخر یا سوم نمایش داده می شود

نمایش در نقشه سایت : با انتخاب این گزینه سر فصل ایجاد شده جزء منوهای اصلی در نقشه سایت نیز قرار می گیرد

ترتیب نمایش : می توانیم ترتیب سر فصلهای ایجاد شده را از این قسمت تعیین کنیم.

در دسترس هنگام بسته بودن فروشگاه: زمانی که فروشگاه توسط مدیر بسته می شود با انتخاب این گزینه می توانیم به سر فصل ایجاد شده دسترسی داشته باشیم.

سرفصل ها و صفحه ها

 

2