تنظیمات مالیات

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
اردیبهشت 1398

تنظیمات مالیات

از منو پیکر بندی←  تنظیماتتنظیمات مالیات قابل انجام میباشد

که شامل چند بخش زیر می باشد و هر بخش به صورت اختصار توضیح داده می شود

1-  عمومی

تنظیمات مالیات

دسته بندی پیش فرض مالیات:می توانیم دسته بندی که به صورت پیش فرض برای مالیات در نظر می گیریم بر اساس کتاب ، دیجیتال و نرم افزار،دانلود ها جواهرات و پوشاک تنظیم گردد

انتخاب منطقه مالیات براساس:برای تعیین منطقه مالیات می توانیم مالیات را براساس ادرس ارسال، ادرس صورت حساب و یا به صورت پیش فرض قرار دهیم

 تعیین مالیات براساس آدرس منطقه دریافت :  زمانی که نقطه دریافت توسط مشتری تعیین شده باشد برای محاسبه مالیات از آدرس نقطه دریافت این گزینه را فعال می کنیم

2-  آدرس پیش فرض برای مالیات

 در این قسمت آدرس پیش فرضی که برای مالیات در نظر گرفته شده است را وارد می کنیم.

تنظیمات مالیات

3-  نمایش مالیات

نظیمات مالیات

 اجازه انتخاب نوع نمایش مالیات به مشتری:با انتخاب این گزینه به مشتریان اجازه داده می شود نوع نمایش مالیات را انتخاب کنند

نوع نمایش مالیات : نوع نمایش مالیات می تواند به صورت بدون احتساب مالیات و یا با احتساب مالیات باشد

قیمت ها شامل مالیات هستند:در این قسمت مشخص می شود که آیا قیمت های وارد شده شامل مالیات می باشد یا خیر

نمایش اختصاری عبارت های مالیاتی:این گزینه تعیین می نماید که آیا عبارت های مالیاتی به صورت اختصاری نمایش داده شوند یا خیر به طور مثال  (ش.مالیات = شامل مالیات / ب.مالیات = بدون مالیات).

نمایش همه نرخ های مالیاتی اعمال شده :این گزینه تعیین می نماید که آیا هر نرخ مالیات باید در یک سطر مجزا نشان داده شود یا خیر (صفحه سبد خرید).

پنهان سازی مالیات صفر: این گزینه مشخص میکند ایا مالیات صفر در گزارش سفارش نمایش داده شود

پنهان سازی مالیات در گزارش  سفارش :این گزینه تعیین می نماید که زمانی که قیمت ها شامل مالیات هستند در گزارش سفارش مالیات نمایش داده شود

عدم اعمال مالیات به جمع جزء سفارش: عدم اعمال مالیات به جمع جزء سفارش برای حذف دائم مالیات از قیمت جزء (بدون در نظر گرفتن نوع نمایش مالیات)، تیک بزنید. این تنظیم فقط در صفحه‎هایی که قیمت کل سفارش در آنها نمایش داده می‎شود تاثیر دارد

4- ارسال

قابلیت تعیین مالیات برای ارسال: مشخص میکند ایا قابلیت تعیین مالیات برای ارسال کالا وجود دارد

تنظیمات مالیات

5-  پرداخت 

تنظیمات ارسال

قابلیت تعیین مالیات برای هزینه اضافی روش پرداخت : این گزینه تعیین می نماید که آیا قابلیت تعیین مالیات برای هزینه اضافی روش پرداخت وجود دارد یا خیر

6-   مالیلت بر ارزش افزوده 

 با انتخب این آیکون مالیات برارزش افزوده فعال می شود

تنظیمات مالیات
0