تنظیمات درگاه بانکی

الهام نیازی
Avatar
  • 42
  • 1398/2/8
20 خرداد

جهت تنظیمات درگاه های بانکی مراحل زیر را انجام می دهیم

1-وارد منو پیکربندی  مدیرت ماژول ها شده و  در تب روش های پرداخت درگاه بانگی مورد نظر را پیدا میکنیم 

درگاه بانکی

2-با انتخاب تنظیمات منو زیر باز می شود که در قسمت شماره شناسه ترمینال ،شناسه ای را که بانک  در ایمیل شما  ارسال نموده است وارد می نمایید

درگاه

3-تنظیمات این بخش را ذخیره می نماییم 

4-در مرحله بعدی  وارد منو پیکربندی  پرداخت  روش های پرداخت شده و با انتخاب دکمه ویرایش درگاه بانک مورد نظر و با زدن تیک فعالبه روز رسانی می نماییم تا تنظیمات به طور کامل انجام شود

درگاه بانک
0