تنظیمات هزینه ارسال

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
شهریور 1398

جهت تنظیمات هزینه ارسال به منو پیکربندی←ارسال← روش های محاسبه نرخ ارسال مراجعه نمایید 

از صفحه باز شده وارد تنظیمات هزینه ارسال متناسب وزن یا ثابت می شویم

نکته :در صورتی  فعال نبود با انتخاب ویرایش تیک فعال را انتخاب نمایید

تنظیمات ارسال

با انتخاب تنظیمات وارد صفحه روبه رو می شویم 

تنظیمات

نرخ ثابت که در گوشه سمت راست قرار دارد به برمبنای وزن تغییر دهیید سپس افزودن روش را انتخاب نمایید 

در صفحه ی باز شده روش ارسال مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس در قسمت مبلغ اضافه ثابت هزینه آن را وارد و ذخیره نمایید

تنظیمات هزینه

حال مشتریان با انتخاب روش ارسال مورد نظر باید مبلغ اضافه تعریف شده را نیز پرداخت نمایند

همچنین می توانید با انتخاب مدیریت روش های ارسال مدت زمانی که برای هر کدام از روش ها در نظر گرفته خواهد شد را ویرایش نمایید

مدیریت روش ارسال
0