تصویر تخفیف بر اساس نقش مشتری

تخفیف بر اساس نقش مشتری

Discount by customer role

اختصاص تخفیف‌ خاص به گروه مشخصی از مشتریان بر اساس نوع و نقش کاربری آنها

۳۵۰,۰۰۰ تومان