ایجاد تولید کننده و اختصاص دادن محصولات به انها به چه صورت است ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

من چندین تولید کننده دارم و میخواهم این تولید کننده ها را ایجاد کنم هر محصول را به اختصاص انها در اورم باید چکار کنم ؟ 

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای ایجاد کردن تولید کننده های خود باید وارد اون کالا مربوطه که میخواهید تولید کنندگان خود را به آن اختصاص دهید شده و تولید کنندگان  خود را ایجاد کنید

منو ---> کاتالوگ ---> تولید کنندگان ---> افزودن جدید

0