برای تغییر تصاویر پیش فرض سایت و تنظیمات آن باید چکاری انجام بدهم؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای تغییر تصاویر پیش فرض سایت و تنظیمات آن باید چکاری انجام بدهم؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای تمامی تنظیمات تصاویر از قبیل تصاویر پیش فرض و یا مشخص کردن سایز تصویر و... باید از بخش

منو---> پیکربندی ---> تنظیمات ---> تنظیمات تصاویر

0