برای تایین روش های ارسالم آن را باید در کجا اضافه کنم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای تایین روش های ارسالم آن را باید در کجا اضافه کنم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

روش های ارسالی زیادی وجود دارند که میتوان تمامی آنها ایجاد کرد برای ایجاد کردن تمامی این روش ها از بخش

منو ---> پیکربندی --->ارسال ---> روش های محاسبه  نرخ ارسال

0