چگونه اطلاعاتی از قبیل آدرس اینستاگرام و تلگرام و....... ویرایش و به سایت اضافه کنم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

چگونه اطلاعاتی از قبیل آدرس اینستاگرام و تلگرام و....... ویرایش و به سایت اضافه کنم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای اضافه نمودن اطلاعات اینستاگرام واتساپ تلگرام و....... باید از

منو ---> پیکربندی ---> تنظیمات ----> تنظیمات کلی ----> بخش شبکه های اجتماعی

0