برای بخش وبلاگ نویسی باید در کدام بخش محتوای خود را وارد کنم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای بخش وبلاگ نویسی باید در کدام بخش محتوای خود را وارد کنم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

در بخش پست های وبلاگ تمامی مطالب خود را اضاف میکنید

منو ---> مدیریت محتوا -->  وبلاگ ---> پست های وبلاگ

0