بخش اخبار و محتوا گذاری آن به چه شکلی انجام میشود؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

بخش اخبار و محتوا گذاری آن به چه شکلی انجام میشود؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

در بخش آیتم های خبری میتوانید تمام اخبار خود را اضافه کنید

منو ---> مدیریت محتوا ---> خبرها---> آیتم های خبری

0