ایا میشود در صفحه اصلی در بخش پایین سر فصلی اضافه کنیم؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

ایا میشود در صفحه اصلی در بخش پایین سر  فصلی اضافه کنم؟ چطور میتوانم این کار را انجام بدهم؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای اضافه کردن ای موارد باید به بخش سر فصل ها مراجعه کنید

منو---> مدیریت محتوا ---> سر فصل ها ---> افزودن جدید

0