لگو سایت در چه ابعادی باید طراحی شود؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

لگو سایت در چه ابعادی باید طراحی شود؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

میتوانید از نسبت 3 به 1 استفاده کنید.

مثال:  100px * 30px

0