مدیریت پیشرفته و بروزرسانی انبوه قیمت ها

پرشان
Avatar
  • 3
  • 1395/11/25
29 اردیبهشت

ورود از فایل ساده:

در صورتی که میخواهید قیمت اصلی کالا ، قیمت قبلی ، هزینه تولید و یا قیمت ترکیب های ویژگی کالا را وارد کنید می توانید از دو فرمت استفاده نمایید: 

به روز رسانی قیمت اصلی، قیمت قبلی،  

فایل CSV دو سطونی با فرمت ({productKey},{price}) 

productKey : مشخصه شناسایی کالا که باید یکی از مقادیر: شناسه کالا - کد کالا - کد GTIN - کد سفارش تولید کننده

price : قیمت کالا

توجه : برای وارد کردن قیمت ترکیب های ویژگی کالا حتما باید کد کالای ترکیب ها وارد شده باید و productKey بر اساس کد کالا مشخص گردد.

نمونه :

1214,12.25

1214 = productKey

12.25 = price

 

 در صورتی که میخواهید قیمت های لایه را وارد کنید می توانید از دو فرمت استفاده نمایید: 


1. فرمت دو سطونی 

(productKey,{Quantity:Price;Quantity:Price;Quantity:Price; ... }) 

توجه: فیلد دوم که قیمت های لایه ای در ان قرار دارد با "{" شروع و یا "}" خاتمه می یابد. 

Quantity : تعداد در قیمت لایه ای. 

Price: مبلغ قیمت لایه ای. نمونه: 1245.12, 0.99, “1234,99”, “0,99”. 

 

نمونه 1: 

45,{3:40;6:38;10:35;}

45 = productKey

a) قیمت برای 3 عدد 40 
b) قیمت برای 6 عدد 38 
c) قیمت برای 10 عدد 35 


نمونه 2: 

45,{3:1:40;6:1:38;10:3:35;} 

45 = productKey

a) برای تعداد 3 و نقش مشتری با شناسه 1 قیمت 40 
b) برای تعداد 6 و نقش مشتری با شناسه 1 قیمت 38 
c) برای تعداد 10 و نقش مشتری با شناسه 3 قیمت 35 

2. فرمت 3 تا 7 سطونی 

({productKey},{price},{quantity},{customerRoleId},{storeId},{startdatetime},{enddatetime}) 

چهار سطون اخر ({customerroleId},{storeId},{startdatetime},{enddatetime}) اختیاری می باشد و می توانید از آنها صرف نظر کنید. 

{startdatetime} و {enddatetime} را با فرمت dd/MM/yyyy و به تاریخ میلادی وارد نمایید. 

نمونه 1: 

12451,12.25,8,6,1 

12451 = productKey

12.25 = price

8 = quantity

6 = customerRoleId

1 = storeId

 

نمونه 2: 

128741,182.25,8 

128741 = productKey

182.25 = price

8 = quantity 

0