تصویر تخفیف به مبلغ جزء سبدخرید

تخفیف به مبلغ جزء سبدخرید

Discount by sub total cart

اختصاص تخفیف به مشتری بر اساس حداقل قیمت جمع جزء مبلغ سبد خرید فعلی (بدون احتساب هرینه ارسال، مالیات یا ...)

۲۵۰,۰۰۰ تومان
نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: