هنگام ثبت سفارش توسط مشتری نیاز به باکسی است  برای نوشتن توضیحات کاربر است به چه صورت میشود اضافه کرد ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

در هنگام ثبت سفارش توسط مشتری نیاز به باکسی است  برای نوشتن توضیح توسط مشتری
مثلا نوشتن اینکه چه ساعتی کالا به دستش برسه یا توضیحات دیگر به چه صورت است؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

تمامی این موارد در قسمت ویژگی های پرداخت و با تعریف ویژگی قابل اعمال است

در قسمت ویژگی ها --->ویژگی های پرداخت --->افزودن ویژگی جدید ---> نوع کنترل را متن چند خطی گذاشته و ذخیره نمایید. مشتری توسط این ویژگی میتواند توضیحات را وارد نماید

0