چگونه میتوانیم صورتحساب برای مشتری ارسال میشود ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

چگونه میتوانیم  صورتحساب برای مشتری ارسال میشود ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای ایجاد و ارسال صورتحساب باید در تنظیمات سفارش 

منو ---> پیکربندی ---> تنظیمات ---> تنظیمات سفارش --->  بخش pdf  صورت حساب تیک های مربوطه زده شود

0