نمونه ها

برخی از کسب و کارهای شناخته شده ای که نرم افزار فروش گستر را برای فروش آنلاین محصولات و فاصله گرفتن از رقبایشان در فضای اینترنت برگزیده اند: