ارسال و دریافت کالا

تعداد نظرات 0

دریافت از محل فروشگاه

افزودن گزینه "دریافت از فروشگاه" به قسمت آدرس ارسال مرسوله

تعداد نظرات 0

هزینه ارسال ثابت یا متناسب وزن

محاسبه هزینه ارسال متناسب با وزن و شهر مرسوله و یا اختصاص هزینه ارسال ثابت

تعداد نظرات 0

سرویس پستی شرکت پست

دریافت هزینه ارسال دقیق مرسوله از طریق سرویس های شرکت پست

تعداد نظرات 0

محاسبه نرخ ارسال بر اساس جمع کل سفارش

محاسبه هزینه ارسال متناسب با قیمت کل سفارش و شهر و استان مقصد سفارش