روش های ارسال و دریافت

فروشگاه های اینترنتی آنلاین کالا، می توانند با ایجاد امکان اتصال به ماژول های پست این فرصت را داشته باشندکه از طریق مدیریت انتخاب روش های ارسال، محاسبه هزینه های ارسالی سفارش، و انتخاب تعیین ساعات تحویل، که از موارد پر کاربرد و ضروری یک سایت اینترنتی می باشد استفاده کنند.