RSS مقاله‌ها

لینک سازی چیست؟

لینک سازی چیست؟

لینک ها رو می توان عامل اتصال دادن صفحات به یکدیگر دانست که در زبان فارسی به آن پیوند گفته می‌شود و در دنیای امروز که همه کارها با استفاده از اینترنت انجام می‌شود پیوند ها نقش تسریع کننده و انسجام دهنده را بر عهده دارند.